1.Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je portál 18plus.sk v spolupráci s partnerom súťaže (uvedený pri konkrétnej súťaži)

2.Forma súťaže

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na súťažné otázky. Vyplniť požadované kontaktné údaje a “Odoslať” formulár.

3.Trvanie súťaže

Termíny trvania súťaží sú uvedené osobitne pri konkrétnej súťaži.

4.Účasť v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou súťaže a ich blízke osoby.

5.Výhra v súťaži

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V mysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

Výherca bude vyžrebovaný do 15 dní odo dňa ukončenia sútaže, výhercu oznámime na stránke a budeme kontaktovať emailom.

6.Zdaňovanie výhier

V zmysle  zákona  č.  595/2003  Z.  z.  o daní  z príjmov  v znení  neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny,   a to  zo  sumy  presahujúcej  túto hodnotu,  vychádzajúc  z podaného daňového priznania.

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom  poistení  v znení  neskorších  predpisov, nepeňažná  výhra v hodnote  nad  350  €  podlieha  odvodom  na  verejné  zdravotné  poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.

8.Osobné údaje

Registráciou v súťaži dávate súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu informácií o priebehu súťaží, nových súťaží a ďalších marketingových akcií portálu 18plus.sk.

V prípadoch, keď výhry do súťaže venuje obchodný  partner je možné s výslovným dobrovoľným súhlasom súťažiaceho, poskytnúť  obchodnému partnerovi osobné údaje súťažiaceho, ktorými sú identifikačné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, a to výlučne za účelom priameho marketingu obchodného partnera.

Poskytnuté identifikačné údaje sú obchodnému partnerovi poskytnuté v elektronickej forme a obchodný partner s nimi môže nakladať výlučne na účely priameho marketingu a v zmysle zákona na ochranu osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

7.Záverečné ustanovenie

Organizátor súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 1.01.2016